Een werknemer met schulden?

Omvangrijke financiele schulden bij de werknemer hebben invloed op zowel de werknemer als het bedrijf. De werknemer kan zich niet concentreren, is ongemotiveerd, heeft een hoog verzuim, een lage arbeidsproductiviteit en op de afdeling kunnen zich spanningen voordoen. Bovendien komen ook andere sociale problemen om de hoek kijken.
Denk maar eens aan relatieproblemen en (gok)verslavings-problemen.
Bij werknemers die voor hun werk met geld te maken hebben, bestaat er een zeker risico voor zowel de werknemer als het bedrijf. Dit zijn maar enkele voorbeelden van een scala van problemen welke zich kunnen voordoen bij een werknemer met schulden. In alle gevallen is een oplossing dringend gewenst. Voor bedrijven die zelf proberen de werknemer te helpen is dit een arbeidsintensieve en tijdrovende zaak.
Op maat gesneden oplossing
ARBO CONSULT biedt uitkomst. De afdeling Sectie Psychosociale Zorg beschikt over bedrijfsmaatschappelijk werkers met jarenlange ervaring in het opvangen en begeleiden bij schuldenproblematiek. Samen met de werknemer wordt door de bedrijfsmaatschappelijk werker direct actie ondernomen om de werknemer weer naar een financieel gezonde situatie te begeleiden. Dit komt onder andere tot stand door goede contacten met de lokale (financiële) instanties. Elk financieel probleem is weer anders, daardoor wordt er per geval voor een op maat gesneden aanpak gekozen.

Problematische schulden en schuldregeling
We spreken van problematische schulden wanneer huishoudens, door de omvang van de schulden, niet meer in staat zijn hun financiële verplichtingen na te komen. Schuldhregeling is een methodiek van integrale dienstverlening, waarbij er een structurele oplossing wordt geboden voor de problematische schulden. Hierbij staat de persoonsgerichte aanpak voorop.
In dit schuldhulpverleningstraject worden de schuldeisers door de professionals van ARBO CONSULT benaderd met een plan van aanpak om de financiële situatie van de cliënt zo goed mogelijk te verhelpen. Daarbij speelt de inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van de cliënt een belangrijke rol. Hierdoor kan de schuldenlast voor de werknemer aanzienlijk worden verminderd. In het geval, dat een te hoog uitgavenpatroon oorzaak is van het probleem, zal de werknemer worden aangeleerd te budgetteren en zal gewerkt worden aan het bestedingspatroon van de werknemer.

Schuldenbewindvoering
Bent u meerderjarig, dan bent u zélf verantwoordelijk voor alles wat u doet. Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben.
De
schuldenbewindvoerders van ARBO CONSULT zijn opgeleid om de belangen van deze personen te behartigen.

Brede benadering
Ook andere privé- en werkproblemen worden direct aangepakt bij een werknemer met financiële problemen. Meestal is er een samenspel van meerdere problemen die het welzijn van de werknemer negatief beïnvloeden. Door een brede benadering wordt voor elke hulpvraag naar oplossingen gezocht of wordt de werknemer hierin begeleid. Het uiteindelijke doel is een gemotiveerde werknemer, met een hoge arbeidsproductiviteit en een laag (ziekte)verzuim.

Wat kan een bedrijfsmaatschappelijk werker verder betekenen?
Naast het begeleiden van werknemers bij werkproblemen en privé-problemen die van invloed zijn op het functioneren, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker onder andere bemiddelen bij arbeidsconflicten en advies geven omtrent sociaal beleid en arbobeleid binnen organisaties