Sociaal Medisch Team (SMT of SMO)


Een beleid t.a.v. verzuim en arbeidsomstandigheden behoort tot de taken van het management van een organisatie. Het S.M.T. is een overlegstructuur, waar verschillende disciplines gezamenlijk het management adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van dit beleid. ARBO CONSULT speelt hierbij een belangrijke adviserende rol. Het doel is in gezamenlijk overleg de taken en activiteiten van de ondersteunende disciplines op elkaar af te stemmen.
De volgende onderwerpen kunnen in een S.M.T. aan de orde komen:
  • Op curatief individueel gebied: Frequent verzuim, dreigend langdurig verzuim (> 6 weken), dreigende arbeidsongeschiktheid, verzuim gerelateerd aan de arbeidsomstandigheden. Per geval zal een werkhervattingsplan of een preventieplan worden opgesteld.
  • Op preventief gebied t.a.v. individuen: Dit betreft werknemers die bij de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werkende, afdeling personeelszaken of de directe chef klachten hebben geuit over de arbeidsomstandigheden.
  • Op preventief gebied t.a.v. groepen werknemers: Afspraken over procedures t.a.v. Arbo -en Verzuimbeleid. Bespreking van de verzuimcijfers; op basis van cijfermatige analyses kunnen knelpunten naar voren komen. Advisering over arbeidsomstandigheden.