Psychosociale opvang na traumatische gebeurtenissen op de werkplek

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de juiste opvang na traumatische gebeurtenissen kan bijdragen aan verminderen van arbeidsverzuim en spoedige reïntegratie in het arbeidsproces. De Sectie Psychosociale Zorg van ARBO CONSULT ondersteunt haar klanten bij het voorkomen van absenteïsme bij werknemers als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Onder traumatische of schokkende gebeurtenissen verstaan wij aan de ene kant ingrijpende gebeurtenissen, zoals rampen, crisis, calamiteiten en (bedrijfs-)ongevallen en aan de andere kant agressie en geweld, zoals verbale (seksuele) intimidatie, pesten, fysieke aanvallen of overvallen.
Tijdens schokkende gebeurtenissen raken mensen de emotionele balans over hun dagelijkse leven kwijt en voelen ze zich vaak machteloos. Ze raken het vertrouwen in zichzelf en andere mensen kwijt, de zekerheid van het bestaan en het idee van de eigen onkwetsbaarheid.

Het is voor slachtoffers uiterst belangrijk dat er snel professionele traumazorg ter plekke is, om mogelijke geestelijke gevolgen op lange termijn zo veel mogelijk te voorkomen en de normale bedrijfsvoering zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Naast de eerste traumaopvang/slachtofferhulp kunnen onze hulpverleners een eerste inschatting maken of er een vervolgtraject wenselijk is. In principe gaan wij te werk volgens onze ‘Zeven stappen van debriefing’ methode. Echter, omdat elke traumatische gebeurtenis anders van aard is, levert ARBO CONSULT maatwerk.

Opvang door onze professionals richt zich op de begeleiding van mensen na schokkende gebeurtenissen. De bedrijfsmaatschappelijk werkers ondersteunen, stimuleren en adviseren werknemers en werkgevers gedurende het proces middels begeleidings gesprekken. Deze gesprekken kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Naast de eerste traumaopvang kunnen onze hulpverleners een eerste inschatting maken of er een vervolgtraject wenselijk is. Daarnaast adviseren zij de betrokkenen wat ze zelf kunnen doen om de onverwachte situatie zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Deze methodiek draagt eerder bij aan een gezond verwerkingsproces en aan een snelle signalering van een verstoord verwerkingsproces. Indien nodig kan er voor een verantwoord en effectief nazorgtraject ook verwezen worden naar onze interne psycholoog of andere externe hulpverleners.